Macintyre

^^

o Donald R. & sosa Violette Baptistine Vaucher
o Myrtle & Glenn Flick
o Dorothy