Vaucher

^^
o Henri Gustave †1859 & ? ?
o Fritz 1826 & Xf Landry