Machimka Godet

(Marie Augustine Sophie Godet)
(Machinka Godet)

Casamentos e filhos