^^

//
Augustina Vaucher
Xxx Souza
|

|   |   |
Marina Souza   Raoul Vaucher de Souza   Circe Maria de Souza Vaucher
Xxx Alvariza   Yyy Secches   Xxx Martins
|   |   |

 


  |
|   |   |   |   |   |   |   |
Sergio Luiz Alvariza   Circe Maria Alvariza   Nara Lucy Alvariza   Simone Maria Souza   Isabel Cristina Souza   Jeferson Luiz Secches de Souza   Luiz Fernando Secches de Souza   Suzana Martins
Yyy Unknown   Xxx Puglieiro   Xxx Peña   Xxx Duarte   Xxx Ferreira   ? ?       Xxx Silva
|   |   |   |   |   |       | 


 
 


 


  |      


|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |
Fabian Alvariza   Lucia Alvariza   Adrian Puglieiro   Mauricio Puglieiro   Marina Peña   Claudia Peña   Rafael Peña   Rafaela Souza Duarte   Isadora Souza   Carolina Ferreira   Bruna Ferreira   Pedro Souza       Vitor Silva   Igor Silva