Kramer

^^

o sosa Mery Emma 1853 &1874 Charles Vaucher 1852
...