Vztah (1 vztah)

^^

Abraham Vaucher je otec Susanne Vaucher.

Předkové Susanne Vaucher až po Abraham Vaucher   Viz