^^

//
  Catherine Gaydou 1830-1930
Obrázek

& Barthélemy Revel 1822-1906
 
  |  
  Marie Catherine Revel 1862-1946
&1886 Alfred Vaucher 1859-1914
Obrázek
 
  |  
  Alfred Vaucher
& Emma Rochat
 
  |  
  Alice Vaucher  

>>