Vztah (1 vztah)

^^

Carol Vaucher je matka John Piorkowski.

Předkové John Piorkowski až po Carol Vaucher   Viz