Vztah (2 vztahy)

^^

Marie Louise Vaucher je manželka synovec Jonas Henri David Vaucher.

Daniel Abraham Vaucher 1744
&1764 Judith Madeleine Conod 1744-1785
|| |
Jonas Henri David Vaucher 1768-1797   Pierre Frédéric Vaucher 1775
&1796 Henriette Bertrand †1828
  |
    Louis Frédéric Vaucher 1796-1855
& Marie Louise Vaucher 1797