Vztah (1 vztah)

^^

David Paris je syn Anne Marie Vaucher.

Anne Marie Vaucher 1695
& Jean Antoine Paris 1684-1757
|
David Paris 1735-1803

Předkové David Paris až po Anne Marie Vaucher   Viz