Madeleine Dubois

Sosa: 1

MariagesSources:
- famille: M. Kreis (Geneanet)